• Úvod
 • O nás
 • Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace o způsobu zpracování a ochraně osobních údajů při plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále též „GIBS“) zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených zákony a na základě dalších právních titulů relevantních ke konkrétnímu zpracování. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „GDPR“).

A) Kontaktní údaje na správce a spravující orgán

Generální inspekce bezpečnostních sborů

adresa:

Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6 – Břevnov

datová schránka:

v7m7926

e-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon:

974 839 734

B) Kontaktní údaje pověřence

e-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon:

974 839 734

C) Právní tituly

GIBS zpracovává osobní údaje zákonným způsobem na základě následujících právních titulů v souladu s článkem 6 GDPR:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a která vyplývá zejména z následujících právních předpisů:

 • zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o GIBS“)

 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

D) Účel

Účelem zpracování osobních údajů je shromažďování, vyhodnocování, analyzování, uchovávání a využívání osobních údajů, jež jsou nutné pro plnění úkolů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti subjektů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a, b, c) zákona o GIBS, vyšetřování trestné činnosti subjektů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a, b) zákona o GIBS, provádění zkoušek spolehlivosti u subjektů uvedených v § 2 odst. 1 a 2 zákona o GIBS, a projednávání jednání, které má znaky přestupku u vlastních příslušníků, při pátrání po osobách a věcech, případně dalších úkolů s nimi souvisejících.

Dále GIBS zpracovává osobní údaje svých občanských zaměstnanců, příslušníků ve služebním poměru, uchazečů o volná místa a osobní údaje v rámci ekonomických činností.

E) Doba ochovávání osobních údajů

GIBS uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nutná pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu GIBS. Podle účelu zpracování osobních údajů jsou vnitřními předpisy stanoveny ke zpracovávaným osobním údajům tzv. uschovací lhůty, případně jsou stanoveny lhůty, v nichž musí dojít k prověření, zda jsou údaje nadále potřebné pro plnění úkolů GIBS.

Uschovací lhůty se stanovují s ohledem na účel konkrétního zpracování osobních údajů, případně s přihlédnutím k dalším kritériím (např. podle trestní sazby stanovené v trestním zákoníku, podle způsobu ukončení trestní věci, s ohledem na promlčecí doby stanovené v trestním zákoníku, skartační doby).

F) Práva subjektivních údajů

Subjekt údajů má právo získat od správce, respektive spravujícího orgánu, potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Subjekt údajů má dále právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost údajů. Domnívá-li se subjekt údajů, že zpracováním jeho osobních údajů bylo nebo je porušeno GDPR, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese pplk. Sochora 27, Praha 7, tel.: 234 665 111, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

kontakty

 • Telefon - 974 839 734
 • E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Datová schránka - ID: v7m7926

Informační servis

Vyhodnocení zákroku Policie ČR při demonstraci na Staroměstském náměstí ze dne 18. října 2020

18. leden 2021

Pražský policista drogovým dealerem

11. prosinec 2020

Podvodník se vydával za pražského šéfa GIBS

3. prosinec 2020

Policejní instruktor zvýhodňoval dodavatele a soutěžitele v rámci veřejných soutěží

24. listopad 2020
© 2020 Generální inspekce bezpečnostních sborů, všechna práva vyhrazena
RSS feed